Regulamin sklepu tylkosztuka.pl

Regulamin sklepu internetowego tylkosztuka.pl

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania z Galerii Internetowej tylkosztuka.pl dostępnego pod adresem http://www.tylkosztuka.pl/.
 2. Operatorem Galerii Internetowej tylkosztuka.pl (zwanym dalej Sprzedającym lub Galerią) jest firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 521-312-67-27, Regon: 016867488.
 3. Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się z Galerią poprzez wiadomości e-mail pod adresem: galeria@napiorkowska.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: +(48) 601296357, w dni robocze w godz. 11:00 -19:00 oraz w soboty w godz. 11:00 – 15:00. Adres do korespondencji: Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 32, 00-116, woj. mazowieckie, Warszawa, Polska.

 

 • 2. Definicje
 1. Galeria (Sprzedający) – Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 32, 00-116, woj. mazowieckie, Warszawa, Polska.
 2. Tylkosztuka.pl – serwis internetowy, dostępny pod adresem domeny internetowej www.tylkosztuka.pl, którego właścicielem jest Galeria, za pomocą którego Galeria prezentuje dzieła Artystów, prowadzi sprzedaż detaliczną umożliwiając Klientom ich zakup oraz promuje Artystów i ich Dzieła.
 3. Artysta – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która jest autorem Dzieł przeznaczonych są sprzedaż, w tylkosztuka.pl. Na potrzeby Regulaminu za Artystę będzie uważana również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, której dzieła przeznaczone są na sprzedaż w tylkosztuka.pl.
 4. Klient – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, rezerwująca lub kupująca Dzieło Artysty od tylkosztuka.pl.
 5. Dzieło – przedmiot zaprojektowany i (lub) wykonany przez Artystę, Opis i fotografie Dzieła prezentowane są w tylkosztuka.pl.
 6. Zamówienie – zapytanie ofertowe, które składa Klient do Galerii poprzez formularz zamówienia tylkosztuka.pl, którego celem jest potwierdzenie dostępności Dzieła, ustalenie ceny Dzieła i kosztów dostarczenia i rezerwacji dzieła, jeśli to możliwe.
 7. Sprzedaż – umowy sprzedaży Dzieła wystawionego w tylkosztuka.pl, w tym również zawarcie umowy na odległość między Klientem a Galerią, poprzez uznanie na rachunku bankowym Galerii wpłaty Klienta za Dzieło.

 

 • 3. Rola, prawa i obowiązki Galerii
 1. Galeria zajmuje się promocją Artystów oraz sprzedażą na własny rachunek wykonanych przez nich Dzieł. Galeria może nadto pośredniczyć w realizacji Dzieł na indywidualne zamówienie Klienta, w imieniu, na rachunek i na rzecz Artysty.
 2. Galeria jest stroną transakcji dokonywanej z Klientem, tzn. jest stroną umowy sprzedaży.
 3. Przedmiotem usług świadczonych przez Galerię jest sprzedaż Dzieł, sporządzanie ofert, negocjacje, i obsługa płatności we własnym imieniu.
 4. Zamieszczone w tylkosztuka.pl informacje są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 1964 r Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami; dalej Kodeks Cywilny).
 5. Wszystkie dzieła prezentowane w ramach tylkosztuka.pl, znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dzieł (zwanych dalej Artystami). Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach tylkosztuka.pl bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się z Galerią, pod adresem: galeria@napiorkowska.pl
 6. Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Użytkownika.
 7. Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).
 8. Galeria zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Galerii w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 9. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.
 10. Galeria nie dokonuje dostawy towaru w rozumieniu przepisu art. 7 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Galeria nie świadczy usług na podstawie umowy komisu.
 11. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 12. Galeria może odmówić Klientowi Sprzedaży Dzieła, jeżeli:
 13. a) nie dysponuje już Dziełem,
 14. b) Klient nie dostarczy prawidłowych danych adresowych umożliwiających skuteczne doręczenie Dzieła w tym adresu e-mail i nr telefonu
 15. c) Klient we wskazanym czasie nie uiści opłaty z tytułu zakupu Dzieła w należytej wysokości,
 16. Galeria zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby jej oferta, obejmująca Dzieła była rzetelna i aktualna.
 17. Galeria zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie przekazanych danych adresowych Klienta, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji Zamówień oraz Sprzedaży.
 18. Galeria ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

 

 • 4. Prawa i obowiązki Klienta
 1. Przed każdym wysłaniem Zamówienia, Klient powinien zapoznać się z prezentacją Dzieła uważnie czytając opisy i oglądając zdjęcie umieszczone w prezentacji każdego Dzieła. Jeżeli Klient będzie miał jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Dzieła lub zasad jego zakupu, powinien nawiązać z Galerią kontakt pisząc na adres e-mail: justyna@napiorkowska.pl, opublikowany w tylkosztuka.pl.
 2. Klient składając Zamówienie powinien prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia i użyć swoich rzeczywistych danych adresowych. Nie wypełnienie formularza Zamówienia, bądź nie potwierdzenie przez Klienta oferty wysłanej przez Galerię w odpowiedzi na Zamówienie będzie równoznaczne z odstąpieniem od zakupu i zostanie przez Galerię anulowane.
 3. Klient przed złożeniem Zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z tylkosztuka.pl przez Klienta oznacza, że zaakceptował Regulamin bez zastrzeżeń.

 

 • 5. Zasady i kolejność dokonywania zakupów
 1. Tylkosztuka.pl przyjmuje Zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 2. Rzeczywisty wygląd Dzieł opublikowanych w tylkosztuka.pl może ze względów specyfiki przekazu teleinformatycznego różnić się od wyglądu publikowanego na reprodukcjach fotograficznych. Klient zobowiązuje się przed potwierdzeniem oferty złożonej przez Galerię do zgłoszenia wszelkich wątpliwości w związku z wyglądem Dzieła. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za powyżej opisane różnice po potwierdzeniu oferty przez Klienta.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Kolejność dokonywania zakupów:

Krok 1 - Złożenie Zamówienia

Krok 2 - Sprawdzenie dostępności Dzieła przez Sprzedającego - ze względu na unikatowość oferowanych prac, zamówienie każdorazowo zostanie potwierdzone pod względem dostępności pracy.

Krok 3 - Wysłanie do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z określeniem terminu i kosztów dostawy

Krok 4 - Sprawdzenie oferty, potwierdzenie oferty, wpłata i zawarcie umowy przez Klienta

Krok 5 – Zaksięgowanie wpłaty i dostarczenie Dzieła do Klienta

 1. Zamawiający może otrzymać informacje dotyczącą statusu realizacji zamówienia kontaktując się z Galerią. Informacje zostaną przesłane e-mailem zwrotnym na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Czas realizacji zamówienia jest ustalany z Klientem indywidualnie drogą mailową. Galeria dołoży wszelkich starań, aby zamówione Dzieła dotarły do Klienta w idealnym stanie i w umówionym terminie. Termin dostawy liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Galerii. Galeria dołoży wszelkich starań aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.
 3. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki Dzieła za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem

 

 • 6. Płatności i dostarczenie Dzieł
 1. Ceny Dzieł w tylkosztuka.pl, wyrażone w Złotych Polskich, są cenami brutto i nie uwzględniają kosztów przesyłki (dostarczenia, odebrania Dzieła oraz jego ubezpieczenia na czas przewozu). Dla Klientów spoza granicy RP ceny przeliczane są według aktualnego kursu sprzedaży walut na dzień złożenia Zamówienia, w banku, który prowadzi rachunek firmowy Galerii.
 2. Zamówione Dzieła dostarczane są na koszt Klienta. Koszty przesyłki opisane są na stronie tylkosztuka.pl
 3. Zapłata za Dzieło dokonywana jest przed dostarczeniem Dzieła, przelewem na rachunek bankowy Galerii, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia oferty przez Klienta. Chwilą zapłaty jest uznanie wpłaty Klienta na rachunku bankowym Galerii. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży. 
 4. Klient wpłacając pieniądze w polu „tytuł przelewu” jest zobowiązany podać Tytuł Dzieła i jego Autora.
 5. Za zakupy w Galerii Kupujący można zapłacić w następujący sposób:
 6. a) przelewem na rachunek bankowy, dane do przelewu: Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 32, 01-116, Warszawa, nr konta: 64 1160 2202 0000 0000 5515 5113.
 7. b) gotówką, co znaczy, ze zapłata za zamówione Dzieło będzie pobrana przy odbiorze dzieła z Galerii. Termin zapłaty za dzieło w przypadku płatności gotówką wynosi 3 dni robocze od daty zamówienia. Po tym terminie transakcja jest anulowana.
 8. c) przy użyciu systemu płatności PayU, PayPal
 9. tylkosztuka.pl dostarcza zamówione Dzieło paczką pocztową lub przesyłką listową za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłkami kurierskimi. Po uzgodnieniu z Klientem istnieje możliwość odbioru osobistego Dzieła.
 10. Galeria ma obowiązek i zobowiązuje się do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

 

 • 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru tj. objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu (dodatkowo prosimy o powiadomienie nas o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy: tylkosztuka@tylkosztuka.pl lub telefonicznie na nr tel. +(48) 601296357.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną  zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) zakupu obrazów, rzeźb, rysunków- które ze względu na swoją unikatowość i niepowtarzalność- występują w jednym egzemplarzu. W takich przypadkach zwrot możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym pisemnym ustaleniu-przed zakupem, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przesyłki.

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(…)

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub  konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(…)

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

3 . Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 1. a) dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 2. b) kosztów ubezpieczenia przesyłki zwrotnej odpowiadającej wartości zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej.
 3. c) przypadku, gdy klient odbierał towar osobiście z Galerii i płacił przy odbiorze.

 

 1. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
 2. a) wiadomością e-mail, na adres tylkosztuka@tylkosztuka.pl
 3. b) w formie pisemnej, na adres Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 32, 00-116, woj. mazowieckie, Warszawa, Polska. Można przesłać pocztą na ten sam adres.


Wzór (niezbędna zawartość) formularza odstąpienia od umowy:
a) Data:
b) Imię i nazwisko Konsumenta:
c) Adres Konsumenta:
d) Oświadczenie/informacja o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
e) Data odbioru towaru (od przewoźnika/punktu odbioru):
f) Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy nr:
g) Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w regulaminie Galerii.
h) podpis Konsumenta (jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)

 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 2 dni na adres Galerii. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Dzieło nie podlega zwrotowi, jeżeli posiada wymienioną, bądź zmodyfikowaną oprawę na życzenie i w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb Kupującego, zgodnie z zapisami podpunktu 6.

 

 • 8. Reklamacje
 1. Sprzedający ma obowiązek do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
 2. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Reklamacja powinna być złożona na adres e-mail: justyna@napiorkowska.pl lub na adres Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 32, 00-116, woj. mazowieckie, Warszawa, Polska.

W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556 1-556 3 i następne Kodeksu cywilnego.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
 2. a) Imię i nazwisko, adres, adres e-mail
 3. b) numer zamówienia
 4. c) opis niezgodności Dzieła z umową,
 5. d) datę zawarcia umowy będącej podstawą do reklamacji
 6. e) protokół szkody, a w nim przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację, sporządzony w obecności kuriera
 7. f) fotografia szkody (możliwa w wersji elektronicznej)
 8. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 9. Jeśli podane w reklamacji dane są niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie
 10. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: justyna@napiorkowska.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 • 9. Ochrona danych osobowych
 1. Poprzez wypełnienie przez Klienta formularza z danymi potrzebnymi do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o dzieło z Artystą, Klient wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych przez Galerię wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia umowy, w tym rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
 2. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Operator Galerii Internetowej tylkosztuka.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Galeria zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy Galerii - galeria@napiorkowska.pl

 

 • 10. Klauzula poufności.
 1. Klienci zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje, o których powzięli wiadomość podczas negocjacji lub po podpisaniu umowy sprzedaży lub umowy o dzieło z Artystą.
 2. Za informacje poufne nie uważa się informacji, które:
 3. a) są dostępne publicznie z zastrzeżeniem, że nie stały się publicznie dostępne w wyniku naruszenia Regulaminu,
 4. b) informacje pochodzące od Galerii lub Artysty, co do których Galeria lub Artysta wyrazili pisemną zgodę na ich ujawnienie.
 5. Klienci będą zwolnieni z zachowania w tajemnicy informacji poufnych, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

 • 11. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania tylkosztuka.pl. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich jego postanowień.
 2. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej, wyposażonej w wymagane wtyczki do prawidłowego wyświetlania materiałów strony oraz dostęp do internetu.
 3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 4. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 5. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Galerii. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości możliwość dochodzenia roszczeń od Galerii z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02 maja 2021 r. i w przyszłości może ulec zmianie. Aktualna wersja Regulaminu jest opublikowana pod adresem: www.tylkosztuka.pl. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 

 

Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu sklepu. Po złożeniu zamówienia otrzymasz, na wskazany adres e-mail, informacje o kolejnych etapach jego realizacji. W razie konieczności obsługa sklepu będzie się z Tobą kontaktować także telefonicznie. Pamiętaj, że przysługuje Tobie prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny.

Nasze atuty

Przedstawiamy nasze najważniejsze atuty:
✔ wyłącznie starannie wybrane, oryginalne dzieła
✔ posiadają certyfikat Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
✔ tylko wybrani, wyróżniający się twórcy 
✔ bezpieczny transport w Polsce i na świecie

Blog wpisy
Nowe grafiki w kolekcji tylkosztuka
Bestsellery
Dorota Zych-Charaziak - Siatkówka
Dorota Zych-Charaziak - Siatkówka
4 200,00 zł
oryginał
Józef Wilkoń - Konie
Józef Wilkoń - Konie
25 000,00 zł
oryginał
Marek Okrassa - Balkon
Marek Okrassa - Balkon
22 000,00 zł
Rafał Olbiński - To have or to have not
Rafał Olbiński - To have or to have not
1 700,00 zł 1 326,00 zł
oryginał
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl